Část B: Nakládání s odpady - seznam dokumentů

Domovská stránka / Vzorová dokumentace / Část B: Nakládání s odpady - seznam dokumentů

Seznam vzorové dokumentace 

 • POH - příklady vykazovacích tabulek
 • Program odpadového hospodářství původce odpadů
 • Provozní řád sběrného dvora odpadů
 • Provozní řád zařízení na sběr a výkup odpadů
 • Provozní řád zařízení na využití odpadů
 • Provozní řád zařízení na úpravu odpadů (drtící zařízení na stavební odpady)
 • Provozní deník zařízení
 • Texty pro školení pracovníků k nakládání s odpady
 • Program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě
 • Identifikační list nebezpečného odpadu - vzor
 • Příklad žádosti o upuštění od odděleného shromažďování
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady - formulář
 • Dotazník k prověření úrovně kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP
 • Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - vzor
 • Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
 • Katalog odpadů Katalog odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
 • Vnitřní směrnice pro nakládání s odpady
 • Aplikace MS Excel pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
 • Aplikace MS Excel pro tisk etiket na nebezpečné odpady
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů:
  • 06 01 06* Jiné kyseliny
  • 06 02 05* Jiné alkálie
  • 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  • 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (kal z taveniny plastů)
  • 07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  • 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
  • 08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
  • 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
  • 12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
  • 12 01 12* Upotřebené vosky a tuky
  • 12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
  • 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
  • 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
  • 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  • 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
  • 13 07 01* Topný olej a motorová nafta
  • 13 08 02* Jiné emulze
  • 14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
  • 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  • 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  • 16 01 07* Olejové filtry
  • 16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  • 16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  • 16 06 01* Olověné akumulátory
  • 16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
  • 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
  • 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  • 20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  • 20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Tisk stránky Doporučit web Kontaktovat autory
 

Doporučit web

 

Kontaktovat autory